Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Diaetam s.r.o., so sídlom Piletická 486, Věkoše 503 41 Hradec Králové, IČO: 04891414 , zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, (ďalej len „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na objednávku a poskytovanie služieb Poskytovateľa v oblasti vzdelávacích materiálov s ponukou uvedenou na internetovej adrese lascivne.sk. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky Lascivne.sk (ďalej len „internetová stránka“).

1. Úvodné ustanovenia, definície

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a  povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe uzatvorenej zmluvy, pričom predmetom zmluvy je najmä záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi službu „SaaS“ (Software as a Service) softvérovej služby a vzdelávacích materiálov na stiahnutie vybraných Zákazníkom a záväzok Zákazníka zaplatiť za túto službu (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi Poskytovateľom na jednej strane a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako Zákazníkom na strane druhej prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, umiestnenej na Lascivni. cz.

Internetová prezentácia nie je ponukou v zmysle § 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

1.2. Definícia niektorých pojmov používaných v obchodných podmienkach:

 • Zákazník – je podnik alebo spotrebiteľ
 • Spotrebiteľ – je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania
 • Podnikateľ – je Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom. Podnikateľ je osoba, ktorá uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom v súvislosti s vlastnou podnikateľskou činnosťou, ako aj osoby konajúce v prípade Podnikateľa alebo v prípade Podnikateľa
 • Užívateľ – osoba, ktorej Zákazník poskytuje prístup k poskytovanej službe
 • Internetový obchod – je internetová prezentácia zriadená za účelom ponuky kurzov a školení poskytovaných Poskytovateľom na základe objednávok prijatých od Zákazníkov a potvrdených Poskytovateľom.

1.3 Poskytovateľ ponúka v internetovom obchode najmä nasledovné:

1.3.1. Platený používateľský účet – ide o prístup k špeciálnemu používateľskému profilu, ktorý používateľovi umožňuje mať plne odomknutý obsah v rámci našej webovej služby. Cena tejto služby je opakovane 99 Kč a platnosť tejto služby je jeden mesiac odo dňa zaplatenia ceny služby. Faktúru na obnovenie služby dostanete vždy nasledujúci mesiac.

1.3.2 Platené vzdelávacie e-knihy (e-knihy) – prístup k materiálom vo forme e-knihy, elektronickej knihy. Prístup Zákazníka k službe je riešený prostredníctvom webového rozhrania, s použitím adresy na stiahnutie získanej po zaplatení ceny objednávky. Cena tejto služby je 99 Kč jednorazovo.

1.4 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy

2.1 Internetový obchod obsahuje reklamu jednotlivých služieb poskytovaných poskytovateľom. V prípade „zľavy, zľavové akcie“ je uvedená cena už po tejto zľave, a preto je konečná. Ceny služieb sú uvedené vrátane všetkých daní (najmä DPH) a poplatkov. Cena služby je stanovená v Kč (českých korunách).

2.2. Platbu za zakúpený tovar je možné uskutočniť bankovým prevodom, pričom poplatok za uskutočnenie platby je vždy uvedený a známy zákazníkovi pred odoslaním objednávky.

2.3 Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia výlučne právnym poriadkom Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

2.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akékoľvek zľavy, zľavové akcie, a to s okamžitou účinnosťou. Po odvolaní nie je možné požiadať o zľavu na službu.
2.5.

3. Uzavretie a účinnosť zmluvy

3.1 Zákazník zadá Poskytovateľovi Objednávku prostredníctvom interaktívneho formulára na Webovej stránke. Objednávka je vykonaná po vyplnení všetkých požadovaných údajov jej konečným potvrdením Objednávateľom. Zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Poskytovateľom.

3.2 Uzatvorením zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi prístup k ním zvolenej službe uvedenej v článku 1.3 Obchodných podmienok, a to za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach, a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu služby (ďalej aj ako „Cena“). Oprávnenie Zákazníka na prístup k Službe vzniká až úplným zaplatením dohodnutej Ceny a platí po dobu 12 mesiacov odo dňa zaplatenia.

3.3 Cena je splatná vždy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa Zákazníkovi na jej zaplatenie (výzvu môže nahradiť daňový doklad – faktúra).

4. Informácie o zasielaní e-mailových noviniek

4.1. Novinky a iné obchodné oznámenia môžu byť zasielané na Vašu e-mailovú adresu v prípade plateného prístupu, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho neodmietnete. Odber týchto správ môžete kedykoľvek zrušiť akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1 Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu za poskytnutie Služby riadne a včas.

5.2 Zákazník má právo kedykoľvek vymazať svoj účet, môže tak však urobiť len prostredníctvom svojho účtu. Na žiadosti o vymazanie podané e-mailom alebo telefonicky sa z bezpečnostných dôvodov nebude prihliadať. Vymazané účty nie je možné žiadnym spôsobom obnoviť a všetky údaje v nich obsiahnuté budú nenávratne vymazané. Vymazanie účtu nemá za následok vrátenie Ceny za príslušné obdobie Zákazníkovi.

5.3 Zákazník ani Používatelia nesmú poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

5.4 Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek poruchách a závadách v prevádzke Služby prostredníctvom e-mailu na adrese: admin@lascivni.cz.

6. Práva a povinnosti poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetku primeranú odbornú starostlivosť na zabezpečenie riadneho fungovania služby.

6.2. Poskytovateľ je oprávnený v súvislosti s poskytovaním Služby a zabezpečením jej riadneho fungovania používať aplikácie vyvinuté tretími stranami, okrem iného aj na analýzu údajov v nich uložených a pod.

6.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku všetkých svojich softvérových a hardvérových prostriedkov na poskytovanie Služby. Výnimkou z tejto povinnosti sú podmienky, ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ktorým nemôže zabrániť. Ide napríklad o vyššiu moc, havárie, poruchy verejných telekomunikačných sietí alebo iné úkony potrebné na zabezpečenie prevádzky Služby Poskytovateľom (napr. aktualizácia softvéru, konfigurácia serverov a pod.).

6.4. Všetky údaje uložené Zákazníkom alebo Používateľom na účte zriadenom Poskytovateľom pre Zákazníka v rámci poskytovania Služby sú výlučným vlastníctvom Zákazníka, resp. Používateľa, a Poskytovateľ k nim nenadobúda žiadne vlastnícke ani užívacie práva, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

6.5 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Zákazníkovi (prípadne Používateľovi) v dôsledku akejkoľvek poruchy, zlyhania, chyby alebo vady Služby alebo jej riadnej funkčnosti, o ktorej Zákazník nevedel alebo ju nepredpokladal, a Zákazník sa týmto vzdáva všetkých nárokov na náhradu takejto škody, pokiaľ Poskytovateľ nespôsobil Zákazníkovi takúto škodu úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

7.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní, pričom táto lehota začína plynúť od momentu uzatvorenia Zmluvy.

7.2 Na účely odstúpenia od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný informovať Poskytovateľa o svojom odstúpení od Zmluvy listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb na adresu sídla Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený, nie však povinný, použiť na odstúpenie od Zmluvy tento vzorový formulár. Alternatívne je možné použiť e-mailovú adresu na odstúpenie od zmluvy (typicky na odstúpenie od plateného mesačného členstva) uvedenú vyššie.

7.3 Na zachovanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, ak spotrebiteľ odoslal odstúpenie od Zmluvy v posledný deň príslušného obdobia.

7.4 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Zmluvné strany si bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Poskytovateľ obdrží odstúpenie od Zmluvy od Spotrebiteľa, vrátia všetky plnenia poskytnuté na základe tohto zmluvného vzťahu.

7.5 V písomnom odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľ uvedie číslo bankového účtu alebo poštovú adresu pre vrátenie kúpnej ceny Poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný vrátiť Spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, a to buď na účet uvedený v písomnom odstúpení od zmluvy, alebo poštovou poukážkou na adresu Spotrebiteľa.

7.6 V súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka Spotrebiteľ nemôže odstúpiť okrem iného od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú Poskytovateľ plnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.7. V prípade, že Spotrebiteľ využije službu v lehote podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, akceptovaním obchodných podmienok dáva zároveň súhlas so začatím plnenia pred uplynutím tejto lehoty, a preto Spotrebiteľ, ktorý už absolvoval kurz v lehote podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

8. Reklamační podmínky

8.1 Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami §§ 1914 až 1925 Občianskeho zákonníka.
Spotrebiteľ má právo najmä na:

 • 1.a) Ak je vada odstrániteľná, môže požadovať buď odstránenie vady, alebo primerané zníženie ceny. Ak sa vada nedá odstrániť a vec sa pre ňu nedá riadne užívať, môže kupujúci buď odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
 • 1.b) Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, spotrebiteľ má právo:
 • b1) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • b2) odstrániť vadu opravou položky,
 • b3) primeranú zľavu z ceny alebo
 • b4) odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa o práve, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nesmie zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Poskytovateľa; to neplatí, ak Zákazník požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Poskytovateľ neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi Zákazníkovi, že vady neodstráni, môže Zákazník namiesto odstránenia vady požadovať primerané zníženie ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník svoje právo neuplatní včas, má práva podľa písmena c).

 • 1.c) Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má objednávateľ právo na odstránenie vady alebo na primerané zníženie ceny.
 • 1.d) Pokiaľ Zákazník neuplatní právo na zníženie ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Poskytovateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže Poskytovateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; táto voľba nesmie Zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
 • 1.e) Ak Poskytovateľ neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, môže Objednávateľ požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť uskutočnenú voľbu bez súhlasu Poskytovateľa.
 • 1.f) Do odstránenia vady nemusí Zákazník zaplatiť časť predpokladanej ceny primerane zodpovedajúcu jeho právu na zľavu.
 • 1.g) Objednávateľ nemá právo z chybného plnenia, ak chybu spôsobil Objednávateľ.

8.2 Ak Objednávateľ nie je spokojný s kvalitou služby, je oprávnený túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi listom zaslaným bez zbytočného odkladu na adresu sídla Poskytovateľa.

8.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo preskúmať a posúdiť dôvody reklamácie a v prípade pochybenia Poskytovateľa ponúknuť Zákazníkovi alternatívne riešenie (napr. zľavu na službu).

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady, ktorý je primeraný podľa poskytovanej služby. Reklamácia vrátane návrhu na náhradné riešenie musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.5 Oprávneným dôvodom reklamácie nesmú byť predovšetkým prekážky na strane Zákazníka.

8.6 Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci.

9. Spracovanie osobných údajov

9.1. V prípade registrácie (platenej aj bezplatnej) do služby Profily učiteľov na webovej stránke Lascivni.cz, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ (pozri vyššie), spracúvame nižšie uvedené osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“):

 • meno a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • ulica, mesto, PSČ,
 • IČ / DIČ (v prípade kúpy podnikateľom).

9.2 Tieto osobné údaje musia byť spracúvané na účely identifikácie Zmluvných strán a plnenia zo Zmluvy a na účely evidencie Zmluvy a na účely prípadného budúceho výkonu a obhajoby práv a povinností Zmluvných strán.

9.3 Takéto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

9.4 IP adresa sa bude spracúvať aj na účely zabezpečenia ochrany pred kybernetickými útokmi. Takéto spracúvanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

9.5 Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Zákazníka na vyššie uvedené účely sa vykonáva počas trvania Zmluvy a po dobu 10 rokov od ukončenia Zmluvy, pokiaľ iné právne predpisy nevyžadujú uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

9.6 Podľa Nariadenia máte právo:

 • požiadať nás, aby sme vám oznámili, aké osobné údaje o vás spracúvame,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania,
 • na prenosnosť a právo na kópiu osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.

10. Mimosúdne riešenie sporov so spotrebiteľmi a štátny dozor

10.1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je okrem všeobecných súdov príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz

.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Obchodné podmienky a všetky Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Českej republike.

11.2 Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky a/alebo Cenník. Poskytovateľ je povinný informovať Zákazníka o zmenách Podmienok alebo Cenníka a zverejniť nové úplné znenie na Webovej stránke. Zákazník je oprávnený v prípade, že so zmenou Podmienok alebo Cenníka nesúhlasí, odstúpiť od Zmluvy do 30 dní odo dňa zverejnenia zmien Podmienok alebo Cenníka na Webovej stránke, pričom v takom prípade sa na neho vzťahujú nároky podľa tejto Zmluvy, t. j. ako keby Zmluvu vypovedal Poskytovateľ. V prípade, že Zákazník Zmluvu nevypovie, počnúc 31. dňom po zverejnení nových Obchodných podmienok (resp. Cenníka) na Webovej stránke sa Zmluva naďalej riadi týmito novými Obchodnými podmienkami a Cenníkom.

11.3 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Podmienok alebo akejkoľvek Zmluvy.

11.4 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2023...

Spolupracujeme: